Artikel 1 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De ‘fietskoerier’: CARGO-VELO of één van haar aangestelden, die zich jegens de afzender heeft verbonden een zending te vervoeren en aan de ontvanger af te leveren op professionele wijze, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde handelsgebruiken, waarbij eventueel een aflevertermijn bij de opdracht wordt overeengekomen.
De ‘opdrachtgever’: elke natuurlijke of rechtspersoon die CARGO-VELO belast met het vervoer van een zending.
De ‘ontvanger’: de geadresseerde of diens aangestelde die geacht aanwezig te zijn op het afleveradres aan wie de fietskoerier de zending dient af te leveren.
De ‘zending’: een zaak (zij het documenten en/of goederen) of een geheel van zaken, welke gelijktijdig vervoerd worden en bestemd is voor één ontvanger.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes of bestellingen met betrekking tot het vervoer van documenten en goederen, afgesloten tussen de fietskoerier en de opdrachtgever, inclusief op iedere andere bijkomende dienstverlening tussen beide partijen.
Elke afwijking van deze voorwaarden, waarop één der partijen zich beroept is slechts geldig indien zij schriftelijk werd vastgesteld of aanvaard werd door beide partijen.
Deze voorwaarden primeren op alle ander voorwaarden, in geval van tegenstrijdige voorwaarden van de medecontractant worden deze laatste als niet-geschreven beschouwd. De voorwaarden van CARGO-VELO zullen van toepassing zijn op alle door CARGO-VELO gedane offertes en aanbiedingen, alle aan CARGO-VELO gegeven opdrachten, alle overeenkomsten die gesloten worden met of waarin CARGO-VELO partij is.
Elke offerte kan, tot op het ogenblik van de aanvaarding door de medecontractant, steeds eenzijdig gewijzigd of geannuleerd worden door CARGO-VELO.

Artikel 3

De opdrachtgever waarborgt dat de omschrijving en de aard en inhoud van de zending correct vermeld werd op de verzendingsnota, alsook dat alle gegevens tijdig meegedeeld worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo garandeert de opdrachtgever een juiste en volledige omschrijving van het te verzenden document of goed, alsook dat het opgegeven ophaal- en leveradres volledig en correct is.
De verpakking aan de documenten en goederen wordt uitgevoerd door de afzender of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
De opdrachtgever zal de documenten en goederen beschermen en verpakken tegen alle risico’s van het vervoer,ondermeer rekening houdend met de aard en de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan de normale methodes van behandeling en transport.
De opdrachtgever zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan worden weggenomen zonder de verpakking te beschadigen.
De opdrachtgever waarborgt ook dat de zending voldoet aan alle reglementen en wetten en dat deze vergezeld is van alle noodzakelijke vergunningen.
Bij gebrek aan de in dit artikel vermelde vereisten, vallen de risico’s, schade en gevaren van welke aard ook m.b.t. de zending ten laste van de opdrachtgever.
De fietskoerier houdt zich het recht voor om goederen te weigeren die niet voldoen aan de hoger vermelde vereisten.
De fietskoerier behoudt zich het recht voor de aard van iedere zending te controleren. Dit is evenwel geen verplichting. Deze controle kan in geen enkel geval enige aansprakelijkheid in hoofde van CARGO-VELO doen ontstaan.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet volledig zijn of niet tijdig zijn verstrekt aan de fietskoerier, heeft CARGO-VELO het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, behoudt CARGO-VELO zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te eisen waarvan het bedrag gelijk is aan 20% van het totaal bedrag vermeld op de bestelbon/verzendnota.

Artikel 4

De fietskoerier ontvangt de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd, welke door de fietskoerier wordt afgeleverd aan de ontvanger.
De opgegeven vervoerstermijnen zijn indicatief, niet-bindend en omvatten geen resultaatsverbintenis. CARGO-VELO spant zich evenwel in om zich veel als mogelijk de normale vervoerstermijnen te respecteren en behalen. Deze termijnen kunnen op simpele vraag bekomen worden bij CARGO-VELO.
CARGO-VELO zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhaling, vervoer of levering van de zending, ongeacht de oorzaak van dergelijke vertraging. De afzender zal bij vertraging, ongeacht de oorzaak in geen geval de overeenkomst mogen opzeggen noch de ontbinding van het contract eisen, noch recht hebben op enige andere vergoeding of intrest.

Artikel 5

De zending gebeurt steeds op kosten en risico’s van de opdrachtgever.
De waarborg "toevertrouwde goederen" is gedekt voor de B.A. van de verzekeringsnemer in diens hoedanigheid van bewaarnemer van goederen, conform de artikelen 1382 en volgende, en 1927 van Burgerlijk Wetboek, waarbij de fietskoerier overeenkomstig artikel 1927 e.v. B.W. aan de in bewaring gegeven zending dezelfde zorg zal besteden als hij aan de bewaring van diens eigen zaken besteedt.
De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de dekking voorzien in deze verzekering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door deze verzekering, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de factuurwaarde van de zending waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
CARGO-VELO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse, afgeleide, bijzondere schade op welke wijze deze ook ontstaan zou zijn of zich zou voordoen. Zo kan CARGO-VELO nooit aansprakelijk gesteld worden voor winstderving, inkomensverlies, verlies aan interesten, verlies aan marktaandeel,…
Bovendien is CARGO-VELO niet aansprakelijk voor verlies, schade, foute levering of niet-levering als gevolg van:
- overmacht, toeval of welke oorzaak ook die redelijkerwijze buiten de controle van de fietskoerier ligt.
- de handelingen, tekortkomingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens aangestelde, de ontvanger, enige derde die beweert recht te hebben op de zending, ambtenaren van enige administratie,
- een gebrek eigen aan de (aard van) de zending.
- niet in acht nemen van de verbintenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.
CARGO-VELO heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle documenten en goederen die haar werden toevertrouwd, als waarborg voor al haar schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht tot verzending van goederen en/of documenten. Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan eerdere verzendingen.

Artikel 6

Zichtbare gebreken die van bij de levering bestonden en die de koper na controle redelijker wijze kon vaststellen, dienen binnen de twaalf uren na levering per mail gemeld te worden. Klachten over verborgen verbreken moeten per mail binnen de 48 uur na levering aan de verkoper meegedeeld worden.
Klachten m.b.t. de facturatie dienen binnen de week na factuurdatum aangetekend te worden toegezonden aan CARGO-VELO.
Klachten die na deze resp. termijnen ingediend worden, komen niet meer in aanmerking en de desbetreffende gebreken en prestaties worden als definitief aanvaard beschouwd.
In geen geval mag het bedrag van de vordering door de opdrachtgever in mindering worden gebracht van de aan CARGO-VELO verschuldigde verzendings- en transportkosten..

Artikel 7

Alle facturen van CARGO-VELO zijn contant betaalbaar. Alle taksen zijn ten laste van de opdrachtgever.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ad 10% op.
Iedere factuur welke onbetaald blijft,wordt bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 75,00.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag kan CARGO-VELO zich het recht voorbehouden zijn lopende prestaties te schorsen of te ontbinden zonder vooropzeg noch vergoeding en onder voorbehoud van alle rechten, dit tot betaling van de totaliteit van alle verschuldigde sommen.
Op de in deze verkoopsvoorwaarden vermelde schadevergoedingen is artikel 1229 BW uitdrukkelijk wel en 1231 BW uitdrukkelijk niet van toepassing.
Opdrachtgever noch ontvanger zullen tegen CARGO-VELO schuldvergelijking kunnen inroepen met weldanige vordering dan ook die zij zouden kunnen hebben tegen CARGO-VELO.

Artikel 8

Voor alle betwistingen met betrekking tot alle met CARGO-VELO afgesloten overeenkomsten, alsook onderhavige verkoopsvoorwaarden, zijn ngl. hun materiële bevoegdheid, enkel de Vredegerechten en/of de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent bevoegd.
Het Belgisch recht is steeds van toepassing
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing zou(den) zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig en van toepassing.