CARGO VELO BV, Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge, België, neemt jouw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om jouw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR - General Data Protection Regulation).

CARGO VELO BV verwerkt jouw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, details, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan je terecht op info@cargovelo.be.

Verwerkingsdoeleinden

CARGO VELO BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor:

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer specifiek:

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.(a) (toestemming), heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CARGO VELO BV verbonden zijn of met enige andere partner van CARGO VELO BV.

CARGO VELO BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

In het geval partners uw gegevens zouden verwerken buiten de EU worden specifieke beschermingsmaatregelen genomen: ofwel zijn ze gevestigd in landen die een passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, ofwel worden zogenaamde “standard contractual clauses” met hen afgesproken. Indien wij beroep doen op verwerkers gevestigd in de Verenigde Staten kan het ook dat zij vallen onder het “Privacy Shield” programma.

Enkele mogelijke derden zijn hier:

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, personeelsadministratie, ...).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Wij maken je er wel graag attent op dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap/onderneming.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt jou gevraagd een mail te sturen naar info@cargovelo.be.

Direct marketing

Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).